EVMC
EVM Instructions

EVM Instruction Tables. More...

Classes

struct  evmc_instruction_metrics
 Metrics for an EVM 1 instruction. More...
 

Enumerations

enum  evmc_opcode {
  OP_STOP = 0x00 , OP_ADD = 0x01 , OP_MUL = 0x02 , OP_SUB = 0x03 ,
  OP_DIV = 0x04 , OP_SDIV = 0x05 , OP_MOD = 0x06 , OP_SMOD = 0x07 ,
  OP_ADDMOD = 0x08 , OP_MULMOD = 0x09 , OP_EXP = 0x0a , OP_SIGNEXTEND = 0x0b ,
  OP_LT = 0x10 , OP_GT = 0x11 , OP_SLT = 0x12 , OP_SGT = 0x13 ,
  OP_EQ = 0x14 , OP_ISZERO = 0x15 , OP_AND = 0x16 , OP_OR = 0x17 ,
  OP_XOR = 0x18 , OP_NOT = 0x19 , OP_BYTE = 0x1a , OP_SHL = 0x1b ,
  OP_SHR = 0x1c , OP_SAR = 0x1d , OP_KECCAK256 = 0x20 , OP_ADDRESS = 0x30 ,
  OP_BALANCE = 0x31 , OP_ORIGIN = 0x32 , OP_CALLER = 0x33 , OP_CALLVALUE = 0x34 ,
  OP_CALLDATALOAD = 0x35 , OP_CALLDATASIZE = 0x36 , OP_CALLDATACOPY = 0x37 , OP_CODESIZE = 0x38 ,
  OP_CODECOPY = 0x39 , OP_GASPRICE = 0x3a , OP_EXTCODESIZE = 0x3b , OP_EXTCODECOPY = 0x3c ,
  OP_RETURNDATASIZE = 0x3d , OP_RETURNDATACOPY = 0x3e , OP_EXTCODEHASH = 0x3f , OP_BLOCKHASH = 0x40 ,
  OP_COINBASE = 0x41 , OP_TIMESTAMP = 0x42 , OP_NUMBER = 0x43 , OP_DIFFICULTY = 0x44 ,
  OP_GASLIMIT = 0x45 , OP_CHAINID = 0x46 , OP_SELFBALANCE = 0x47 , OP_BASEFEE = 0x48 ,
  OP_POP = 0x50 , OP_MLOAD = 0x51 , OP_MSTORE = 0x52 , OP_MSTORE8 = 0x53 ,
  OP_SLOAD = 0x54 , OP_SSTORE = 0x55 , OP_JUMP = 0x56 , OP_JUMPI = 0x57 ,
  OP_PC = 0x58 , OP_MSIZE = 0x59 , OP_GAS = 0x5a , OP_JUMPDEST = 0x5b ,
  OP_PUSH1 = 0x60 , OP_PUSH2 = 0x61 , OP_PUSH3 = 0x62 , OP_PUSH4 = 0x63 ,
  OP_PUSH5 = 0x64 , OP_PUSH6 = 0x65 , OP_PUSH7 = 0x66 , OP_PUSH8 = 0x67 ,
  OP_PUSH9 = 0x68 , OP_PUSH10 = 0x69 , OP_PUSH11 = 0x6a , OP_PUSH12 = 0x6b ,
  OP_PUSH13 = 0x6c , OP_PUSH14 = 0x6d , OP_PUSH15 = 0x6e , OP_PUSH16 = 0x6f ,
  OP_PUSH17 = 0x70 , OP_PUSH18 = 0x71 , OP_PUSH19 = 0x72 , OP_PUSH20 = 0x73 ,
  OP_PUSH21 = 0x74 , OP_PUSH22 = 0x75 , OP_PUSH23 = 0x76 , OP_PUSH24 = 0x77 ,
  OP_PUSH25 = 0x78 , OP_PUSH26 = 0x79 , OP_PUSH27 = 0x7a , OP_PUSH28 = 0x7b ,
  OP_PUSH29 = 0x7c , OP_PUSH30 = 0x7d , OP_PUSH31 = 0x7e , OP_PUSH32 = 0x7f ,
  OP_DUP1 = 0x80 , OP_DUP2 = 0x81 , OP_DUP3 = 0x82 , OP_DUP4 = 0x83 ,
  OP_DUP5 = 0x84 , OP_DUP6 = 0x85 , OP_DUP7 = 0x86 , OP_DUP8 = 0x87 ,
  OP_DUP9 = 0x88 , OP_DUP10 = 0x89 , OP_DUP11 = 0x8a , OP_DUP12 = 0x8b ,
  OP_DUP13 = 0x8c , OP_DUP14 = 0x8d , OP_DUP15 = 0x8e , OP_DUP16 = 0x8f ,
  OP_SWAP1 = 0x90 , OP_SWAP2 = 0x91 , OP_SWAP3 = 0x92 , OP_SWAP4 = 0x93 ,
  OP_SWAP5 = 0x94 , OP_SWAP6 = 0x95 , OP_SWAP7 = 0x96 , OP_SWAP8 = 0x97 ,
  OP_SWAP9 = 0x98 , OP_SWAP10 = 0x99 , OP_SWAP11 = 0x9a , OP_SWAP12 = 0x9b ,
  OP_SWAP13 = 0x9c , OP_SWAP14 = 0x9d , OP_SWAP15 = 0x9e , OP_SWAP16 = 0x9f ,
  OP_LOG0 = 0xa0 , OP_LOG1 = 0xa1 , OP_LOG2 = 0xa2 , OP_LOG3 = 0xa3 ,
  OP_LOG4 = 0xa4 , OP_CREATE = 0xf0 , OP_CALL = 0xf1 , OP_CALLCODE = 0xf2 ,
  OP_RETURN = 0xf3 , OP_DELEGATECALL = 0xf4 , OP_CREATE2 = 0xf5 , OP_STATICCALL = 0xfa ,
  OP_REVERT = 0xfd , OP_INVALID = 0xfe , OP_SELFDESTRUCT = 0xff
}
 The list of EVM 1 opcodes from every EVM revision.
 

Functions

EVMC_EXPORT const struct evmc_instruction_metricsevmc_get_instruction_metrics_table (enum evmc_revision revision)
 Get the table of the EVM 1 instructions metrics. More...
 
EVMC_EXPORT const char *const * evmc_get_instruction_names_table (enum evmc_revision revision)
 Get the table of the EVM 1 instruction names. More...
 

Detailed Description

EVM Instruction Tables.

A collection of metrics for EVM1 instruction set.

Function Documentation

◆ evmc_get_instruction_metrics_table()

EVMC_EXPORT const struct evmc_instruction_metrics* evmc_get_instruction_metrics_table ( enum evmc_revision  revision)

Get the table of the EVM 1 instructions metrics.

Parameters
revisionThe EVM revision.
Returns
The pointer to the array of 256 instruction metrics. Null pointer in case an invalid EVM revision provided.

◆ evmc_get_instruction_names_table()

EVMC_EXPORT const char* const* evmc_get_instruction_names_table ( enum evmc_revision  revision)

Get the table of the EVM 1 instruction names.

The entries for undefined instructions contain null pointers.

Parameters
revisionThe EVM revision.
Returns
The pointer to the array of 256 instruction names. Null pointer in case an invalid EVM revision provided.